ForAge – Celoživotné vzdelávanie vybudované na európskej skúsenosti

Úvod

Projekt ForAge je reprezentantom budovania európskej mnohostrannej siete so zameraním na komunikáciu a šírenie skúseností v súvislosti s aplikáciou celoživotného vzdelávania v praxi tak, aby boli vytvorené nové vzdelávacie štandardy a nové metódy vzdelávania využiteľné v rámci celej Európy.  

Od roku 1993, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok starých ľudí a solidarity medzi generáciami bolo zrealizovaných množstvo výmenných akcií, projektov, tréningov, vzdelávacích podujatí, seminárov, programov a sietí v oblasti celoživotného vzdelávania.  

Počet akcií a projektov podstatne vzrástol po zahájení financovania uvedených aktivít prostredníctvom programu Grundtvig, ktorý viedol k vytvoreniu inovatívnych a nápaditých projektov v Európe.

Dosiaľ nebol vytvorený priestor, ktorý by poskytoval možnosť šírenia a vzájomného odovzdávania získaných skúseností. Projekt ForAge poskytuje priestor na vzájomné odovzdávanie a šírenie skúseností a tak vedie k efektívnejšiemu a mnohostrannejšiemu využitiu skúseností z rôznych projektov, výskumov, seminárov, analýz uskutočnených v rámci celoživotného vzdelávania.

Po ukončení financovania týchto iniciatív sa znižuje počet dostupných informácií a ani nie je možné nájsť žiadny súhrnný zoznam iniciatív, ktorý by potvrdil, že sme budovali na poznatkoch a skúsenostiach týchto iniciatív, že sme sa nimi inšpirovali, vymieňali sme si informácie, analyzovali a určili sme ich hodnotu a dopad na vzdelávanie a vytvárali sme siete, ktoré by podporili výskum v danej oblasti. Nedávny výskum pozitív ďalšieho vzdelávania nevychádza z celoeurópskych skúseností.

Zo správy za rok 2013 vyberáme:

Čo je potrebné ešte urobiť?

Projekt ForAge má pred sebou niekoľko „nevyriešených“ otázok, ktorými sa bude zaoberať v posledných mesiacoch financovania.

               Zber a analýza dát

Nie je jednoduché reálne odhadnúť, do akej miery sa práve seniori podieľajú na ďalšom vzdelávaní. Hlavným zdrojom dát je štatistická databáza Eurostat, ktorá zbiera dáta aj o krajinách, ktoré sa zberom takýchto dát nezaoberajú. Analýza dát nie je preto jednoduchá. Ťažkosti vznikajú pri spolupráci rôznych krajín, vládnych štruktúr a iných, ktorí zbierajú dáta rôznych vekových skupín. (V niektorých krajinách sa o ďalšie vzdelávanie môžu uchádzať záujemcovia len vo veku od 65 rokov).

Erasmus +

Tento nový program na prvý pohľad ponúka možnosti financovania ďalšieho vzdelávania seniorov a iných potencionálnych študentov. ForAge sa bude zaujímať o vývoj tohto nového programu a zaznamenávať, ako a či budú seniori a ich učitelia alebo školitelia prostredníctvom tohto programu dostávať finančnú podporu.

Post conflict učenie (Učenie sa v prostredí po období nepokoja )

ForAge používa rôzne komunikačné kanály – webové diskusie, Facebook a informačné letáky – zdôrazňuje potencionálne vzdelávacie a reflektívne iniciatívy na základe skúseností seniorov v období konfliktov (nepokojov a pod.) v posledných rokoch života alebo v období   dospievania. V Európe sa odohralo za posledných 50 rokov množstvo konfliktov, preto sú skúsenosti seniorov z takéto obdobia cenné. Mali by sa zaznamenávať, skúmať a mali by nám byť príkladom.

Zdravie a ľudské blaho

Sieť ForAge sa nachádza v dobrej pozícii, aby sa spojila a spolupracovala s inými sieťami a iniciatívami, ktoré sa snažia podporovať zdravé a aktívne starnutie. Vzdelávanie a učenie sa nie vždy považujú za základné prvky práce v tejto oblasti, preto sa naša sieť snaží o bližšie prepojenie s takýmito iniciatívami.

Medzigeneračné učenie

Diskusné fórum ForAge reaguje na otázky kvality medzigeneračného učenia ako nástroja na posilnenie a podporu aktívneho starnutia.

 

 


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
class="blank" title="Organisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources